Khí công nghiệp

nhiem vu tam nhin 247

NHIỆM VỤ
Đóng góp vào sự thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp khí công nghiệp đảm bảo An Toàn, Chất Lượng và Khối Lượng

TM NHÌN
Trở thành Nhà cung cấp Giải pháp Khí công nghiệp hàng đầu Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chúng tôi được dẫn dắt bởi 3 Giá trị cốt lõi

CHÍNH TRỰC| TÍCH CỰC| TOÀN TÂM

CHÍNH TRỰC
• Đảm bảo các tiêu chuẩn chính trực cao nhất
• Lấy việc kinh doanh trung thực làm nền tảng để đảm bảo quyền lợi khách hàng

TÍCH CỰC
• Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm
• Cải thiện, cải tiến và tìm tòi các ý tưởng mới

TOÀN TÂM
• Bồi dưỡng tinh thần vì công việc cho tất cả nhân viên
• Cung cấp môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển