SIGVN 개요

2012 년에 설립 된 베트남 Sing Industrial 가스 유한 책임 회사 는 액체 Oxy, 액체 Nito, 액체 Argon 및 Acetylene 전문 제조 및 유통 업체이다. 또한 Oxy, Nito, Argon, Carbon Dioxide  (CO2), Dissolved Acetylene (D.A) , Mix 가스, Ethylene 가스 및 병 가스 충전 서비스를 제공한다. 또한 베트남SIG 회사는  R22, R134a, R401A, R404A, R407C 및 R410과 같은  일회용 병 또는 13.6kg – 100kg  질양으로  많은  회 사용하는 병을 제공한다.

또한 베트남SIG 회사는  가스  파이프  시스템을 위한 탱크 및 ISO 탱크  대여 서비스, 설계, 건설, 설치 및 관리 (EPCM) 서비스와 같은 기타 서비스, 파이프  라인 청소 서비스 및 가스  운송 서비스를 제공한다.

Xem thêm

Chúng tôi được dẫn dắt bởi 3 Giá trị cốt lõi
CHÍNH TRỰC
• Đảm bảo các tiêu chuẩn chính trực cao nhất
• Lấy việc kinh doanh trung thực làm nền tảng để đảm bảo quyền lợi khách hàng
TÍCH CỰC
• Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm
• Cải thiện, cải tiến và tìm tòi các ý tưởng mới
TOÀN TÂM
• Bồi dưỡng tinh thần vì công việc cho tất cả nhân viên
• Cung cấp môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát tri

SIGVN tự hào về nhân viên của chúng tôi với lý do chính đáng. Chúng tôi thu hút và giữ chân những người có năng lực để làm việc trong công ty khí công nghiệp của chúng tôi. Sự phát triển của công ty được xác định bởi tham vọng trở thành nhà cung cấp giải pháp khí công nghiệp hàng đầu Việt nam, và được ngưỡng mộ bởi con người của công ty. Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ